Bimbingan Alim Rabbani Terkait Seorang Saudara Di Perancis Yang Mentabdi’ Seseorang Yang Tidak Ditabdi’ Oleh Para Ulama

Ditanyakan kepada Fadhilat al-Syaikh al-Nasih al-Amin Yahya bin ‘Ali al-Hajuri hafizahullah:

“Ada seorang saudara di Perancis mentabdi’ seseorang yang mana tidak ada seorangpun dari kalangan ahli ilmu yang mendahuluinya dalam menghukum tabdi’ ke atas orang tersebut.”

Beliau menjawab:

Ini termasuk daripada perbuatan huru-hara kerana urusan takfir dan tabdi’ kembali kepada dalil-dalil dengan pemahamannya yang sahih lagi mematuhi disiplin ilmu yang teratur di atas tariqah Salaf ridhwanullah ‘alaihim. Orang yang memahami urusan ini adalah para ulama sebagaimana Allah telah memberikan tazkiah kepada mereka untuk itu dengan firman-Nya:

“Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu Kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya.” [Al-‘Ankabut: 43].

Dan firman-Nya:

“Oleh itu bertanyalah kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui.” [Al-Nahl: 43].

Dan firman-Nya:

“Apabila mereka didatangi suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka pun menyiarkannya. Kalaulah mereka merujuknya kepada Rasul dan Ulil Amri dalam kalangan mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (iaitu Rasul dan Ulil Amri).” [An-Nisa’: 83]

Maka seluruh yang kamu lihat berupa pujian-pujian ini, perintah untuk menghalakan manusia kepada ahli ilmu dan penjelasan bahawa merekalah yang memahami urusan-urusan [agama] dan misal-misal perbandingan; Semuanya menunjukkan bahawa urusan ini (takfir dan tabdi’) adalah urusan ahli ilmu dan juga menunjukkan bahawa apabila masalah-masalah ini dihalakan kepada yang bukan ahli ilmu, nescaya akan berlaku kekaburan, kekeliruan, kegagalan dalam menyelesaikan masalah dan kegagalan untuk mengeluarkan [sesuatu hukum] dengan cara yang diredai Allah ‘azza wajalla.

Orang-orang yang cemburu terhadap agama Allah sememangnya ramai; Para ulama, orang-orang awam, para penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin. Barangkali kamu mendapati pada diri seorang insan itu terdapat kecemburuan yang sangat besar [terhadap agama Allah] sehingga mendorongnya untuk membenci suatu kemungkaran dan melampau (ghuluw) dalam membenci.

Sifat ghuluw yang keluar daripadanya itu akan memudaratkan masyarakat dan akan memudaratkan kaum muslimin demikian juga seseorang yang memiliki kemaksiatan dan kerosakan moral sehingga mendorongnya untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran atau bermudah-mudahan dengan kemungkaran tersebut. Ini juga akan memudaratkan Islam dan kaum muslimin.

Seorang alim yang bijaksana, yang mendukung ucapannya dengan dalil-dalil, dialah yang akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian juga, orang yang alim itu adalah lebih memiliki rasa takut kepada Allah ‘azza wajalla berbanding orang biasa sebagaimana tazkiah Allah kepada ahli ilmu,

“Hanyalah yang sebenarnya takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambaNya adalah orang-orang yang berilmu.” [Fatir: 28]

Maka rasa takutnya kepada Allah, kemampanannya dalam ilmu yang telah Allah berikan kepadanya, bersamaan dengan sifatnya yang sentiasa memohon perlindungan dengan Allah ‘azza wajalla ditambah lagi dengan kebijaksanaan akalnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran,

“Dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya.” [Al-‘Ankabut: 43]

Ditambah pula lagi dengan keupayaannya menyimpulkan permasalahan serta sifat kehati-hatiannya dalam membuat kesimpulan; Semua ini dan perkara-perkara lain lagi yang berkaitan dengannya akan membawanya mengucapkan suatu ucapan yang dengan izin Allah akan mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat baik dalam satu permasalahan atau beberapa permasalahan atau selain itu dan kamu akan dapati bahawa seorang alim berbicara pada permasalahan-permasalahan itu berdasarkan ilmu, burhan (hujah yang kuat) dan bayyinah (bukti keterangan) sebagaimana kamu dapati juga bahawa seorang alim itu dipercayai oleh manusia [pada ucapannya].

Manakala orang yang bukan alim baik dari kalangan orang-orang awam atau para penuntut ilmu atau yang semisal mereka, apabila dia berbicara tentang suatu permasalahan; Selain dia tidak mendapatkan kepercayaan manusia, sangat jarang untuk dia dapat memenuhi kriteria-kriteria [yang diperlukan] untuk berbicara tentang masalah-masalah ini. Kalaupun beberapa kriteria dapat dipenuhi, itu hanyalah sebahagiannya sahaja bukan semuanya; Maksudnya dari sudut warak, rasa takut kepada Allah (khauf dan khashyah), [upaya] menyelesaikan masalah dengan dalil-dalilnya, [kebolehan] memahami permasalahan [dengan baik] dan [upaya] menyimpulkan permasalahan dari segala sisinya.

Oleh sebab itu, kami mewasiatkan kepada diri kami dan para pendengar agar kita semua berpegang kepada prinsip yang asal ini iaitulah dengan menghalakan urusan-urusan ini kepada ahlinya dengan dalil.

Adapun saudara kita ini dan juga selainnya, jika sekiranya dia mendapatkan ucapan ahli ilmu dalam mentabdi’ seseorang, maka silakan dia mengambilnya dan boleh dia menyebarkannya dalam rangka ta’awun (saling tolong menolong) di atas kebaikan dan takwa serta dalam rangka membela agama Allah terlebih lagi apabila ucapan [tentang orang tersebut] telah didukung dengan hujah-hujahnya yang kuat.

Jika sekiranya dia tidak mendapatkan apa-apa ucapan [para ulama tentang orang tersebut] dalam masa yang sama dia melihat perkara yang dia ingkari, maka tidak mengapa untuk dia menguatkan pandangannya itu dengan ucapan orang alim dan memaparkan masalah kepadanya lalu alim tersebut yang akan melihat dalil-dalilnya terkait permasalahan tersebut. Maka dengan itu dia akan mendapatkan beberapa faedah, antaranya:

1) Barangkali orang alim itu dapat membantunya melihat sesuatu yang dia tidak melihatnya [kerana cetek ilmunya].

2) Atau orang alim itu dapat membimbingnya kepada perkara yang tidak dapat dicapai [oleh pemahamannya].

3) Atau orang alim itu dapat memahamkannya apa yang tidak dia fahami.

4) Atau jika sekiranya dia betul [dalam hukumnya], alim itu akan bantu menguatkannya lagi, termasuk daripada bab:

“Kami akan menguatkan tenaga dan daya-usahamu dengan saudaramu.” [Al-Qasas: 35]

Maka dengan itu, hujahnya akan menjadi lebih kuat di hadapan manusia dan manfaat yang akan mereka dapatkan juga menjadi lebih banyak.

Masyarakat tidak akan ketandusan orang yang menegakkan hujah kerana Allah -terutamanya berdasarkan apa yang kami lihat walillahi al-hamd-.

Hujah akan terus ditegakkan, kebaikan akan terus ada, agama Allah ‘azza wajalla akan terus ditolong, kecemburuan terhadap agama akan terus memenuhi hati-hati kaum mukminin serta segala kebaikan akan dapat ditemukan -walillahi al-hamd- walaupun mungkin kebaikan tersebut sedikit pada sebahagian tempat tetapi banyak pada sebahagian tempat yang lain atau ia sedikit pada sebahagian zaman tetapi banyak pada sebahagian zaman yang lain.

Namun Al-Thaifah al-Mansurah yang bangkit kerana Allah dengan hujah akan terus ada walillahi al-hamd.

Maka janganlah seorang insan itu meremehkan apa yang dia lihat berupa kenikmatan kerana kita -walillahi al-hamd-, walaupun keburukan itu banyak, akan tetapi demi Allah kebaikan itu tetap memiliki pengaruhnya, hujahnya serta kekuatannya, sungguh -demi Rabb-ku-. Allah akan menolongnya, demikian juga setiap orang yang cemburu terhadap agama Allah akan menolongnya.”


Disampaikan oleh Fadhilat al-Syaikh al-Nasih al-Amin Yahya bin ‘Ali al-Hajuri hafizahullah pada 17 Ramadan 1431 di Masjid Dar al-Hadith, Dammaj, Yaman.

Terjemahan dengan olahan yang tidak mengubah makna:  Wan Shahir bin Wan Perwira

Ikuti Channel Telegram kamihttps://t.me/maktabahahmad_publisher

Comments (0)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *