NASIHAT KEPADA SAUDARA DAN SAUDARI YANG BERMUDAH-MUDAHAN DENGAN TASWIR (MENGGAMBAR MAKHLUK BERNYAWA)

Sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam: “Agama itu nasihat.” Lalu para sahabat bertanya: “Untuk siapakah wahai Rasulullah?” Sabda baginda: “Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka.” HR Muslim

Termasuk di antara perkara yang sangat membimbangkan adalah peremehan ramai kaum muslimin tentang permasalahan “Taswir Dzawat al-Arwah” (Menggambar Makhluk Bernyawa). Maka dalam rangka nasihat, kami himpunkan 10 risalah para ulama dan mustafid yang boleh dimuat turun secara percuma di: https://maktabahahmad.com/download/ (nombor 5) yang membincangkan tentang hukum taswir dengan segala jenisnya, baik dengan ukiran, lukisan atau fotografi.

Berkata Syaikhuna Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullah:

“Yang sangat menghairankan adalah bagaimana orang ramai sangat berani untuk bermudah-mudahan dengan mengambil gambar makhluk bernyawa tanpa adanya tuntutan yang sangat mendesak (darurat) sedangkan telah sabit banyak sekali ancaman yang keras tentang itu setanding dengan ancaman ke atas pembunuh…”

(sampai kepada ucapan beliau:)

“Inilah yang menjadikan kita berasa sangat hairan kerana sangat ramai mufti yang mengeluarkan fatwa akan bolehnya mengambil gambar makhluk bernyawa, berhujah menggunakan takwilan-takwilan yang lebih lemah daripada sarang labah-labah.”

(sampai kepada ucapan beliau:)

“Janganlah tertipu dengan tersebar luasnya kebatilan. Tidaklah dengan tersebar luasnya suatu kebatilan itu menjadikan hukumnya halal. Tidak sama sekali bahkan pengingkaran terhadapnya menjadi lebih penting lagi. Agama Allah diambil daripada Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya, bukan daripada takwilan dan keringanan [yang dibuat-buat].” -selesai.
___________________________

Sedikit latar belakang tentang 10 risalah tersebut:

1) Risalah Pertama: Hukm Taswir Dzawat al-Arwah (Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa) karangan Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i rahimahullah.

Berkata Syeikh Muqbil rahimahullah di dalam risalah ini:

“…Termasuk di antara fitnah yang menimpa kaum muslimin adalah fitnah gambar [makhluk bernyawa]. Tidak ada sebuah rumah pun melainkan pasti di dalamnya ada fitnah ini, bahkan ia telah masuk sampai ke pedalaman dan puncak bukit. Dan sebab yang mendorong hal ini berlaku adalah peremehan kaum muslimin terhadap agama mereka…”

(Beliau juga berkata:)

“…Maka nasihat saya untuk para penuntut ilmu agar janganlah tertipu dengan ucapan fulan atau fulan dan janganlah berhukum kecuali [dengan] kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam…”
__________

2) Risalah Kedua: Tahrim al-Taswir wa al-Radd ‘ala Man Abahah (Pengharaman Taswir Dan Bantahan Ke Atas Orang Yang Membolehkannya) karangan Syeikh Hamud bin Abdillah al-Tuwaijiri rahimahullah.

Berkata Syeikh Hamud rahimahullah di dalam risalah ini:

“…Tidak datang di dalam syariat yang suci ini pembolehan taswir sama sekali, baik kerana ada maslahat atau tidak ada maslahat. Bahkan yang ada di dalam syariat ini adalah pengharaman taswir secara mutlak, penekanan tentang keharamannya, laknat ke atas pelakunya dan ancaman demi ancaman ke atas pelakunya dengan neraka…”

(Sampai kepada ucapan beliau:)

“…Adapun ucapan yang bersalahan dengan nas-nas yang sabit daripada Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam tentang pengharaman taswir dan penekanan tentang keharamannya, maka tidak seharusnya dipandang dan ditimbang di antara ucapan-ucapan tersebut dengan ucapan Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bahkan hendaklah ia dilemparkan ke dinding…”
__________

3) Risalah Ketiga: I’lan al-Nakir ‘ala al-Maftunin bi al-Taswir (Mengumumkan Pengingkaran Ke Atas Mereka Yang Terfitnah Dengan Taswir) juga karangan Syeikh Hamud bin Abdillah al-Tuwaijiri rahimahullah.

Berkata Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di mukadimah risalah ini:

“…Saya telah melihat kepada risalah yang mubarak ini yang dikarang oleh saudara kami, sahabat kami al-‘Allamah al-Syaikh Hamud bin Abdillah al-Tuwaijiri waffaqahullah tentang hukum taswir makhluk bernyawa dan apa yang warid tentang itu berupa nas-nas yang sahih daripada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam dan berupa kalam ahli ilmu dalam [menjelaskan] maknanya dan menghuraikan maksudnya, maka saya dapati ia merupakan risalah yang bernilai lagi penuh faedah yang menjelaskan kebenaran dengan dalilnya dan menyingkap syubhat yang padanya berpaut orang-orang yang tidak bersetuju serta menerangkan banyak hukum-hakam dan rahsia yang kerananya Allah mengharamkan taswir…”
__________

4) Risalah Keempat: Fatawa Kibar al-‘Ulama fi al-Taswir (Himpunan Fatwa Kibar Ulama Tentang Hukum Taswir) karya Syeikh Abdul Rahman bin Sa’ad al-Syathri rahimahullah.

Berkata Syeikh Soleh al-Fauzan hafizahullah di mukadimah risalah ini:

“…Saya telah membaca risalah “Fatawa Kibar al-‘Ulama fi al-Taswir” himpunan Syeikh Abdul Rahman bin Sa’ad al-Syathri, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan maka saya dapati ia merupakan risalah yang bernilai dan bermanfaat dalam [membahas] tajuk yang telah diremehkan oleh ramai manusia sedangkan ianya sebuah permasalahan yang besar lagi berbahaya iaitu permasalahan taswir…”
__________

5) Risalah Kelima: Arba’un Hadithan fi Hukm al-Taswir wa Wa’id al-Musawwirin (Himpunan 40 Hadith Tentang Hukum Taswir Dan Ancaman Ke Atas Musawwirin) karya saudara Abu Ishak Abdul Nasir al-‘Alawi hafizahullah.

Berkata Syaikhuna Yahya bin Ali al-Hajuri di mukadimah risalah ini:

“…Ini adalah risalah himpunan 40 hadith tentang hukum taswir yang telah dipilih daripada sunnah-sunnah yang sahih karya saudara kami yang mulia, Abdul Nasir al-‘Alawi hafizahullah dan ia merupakan risalah yang bermanfaat, yang sangat layak untuk dihafal dan diberikan perhatian…”
__________

6) Risalah Keenam: Fatwa al-Syaikh Muhammad Ali Adam al-Ithyubi Haula al-Taswir (Fatwa Syeikh Muhammad Ali Adam al-Ithyubi Tentang Taswir) rahimahullah.

Berkata Syeikh Muhammad bin Ali bin Adam al-Ithyubi di dalam risalah ini:

“…Yang nyata pada saya dalam masalah ini adalah tidak boleh menggambar makhluk bernyawa dengan apa jua alatan moden seperti televisyen, video dan selain itu kecuali untuk perkara yang sangat terdesak (dharuriyah) yang telah berlalu penjelasannya. Yang demikian itu kerana keumuman nas yang menunjukkan kepada keharaman gambar dengan segala jenisnya…”
__________

7) Risalah Ketujuh: Al-Jawab al-Kafi li Man Sa’ala ‘an Hukm al-Taswir al-Futugrafi himpunan saudara Abu Juraij al-Syabawi hafizahullah.

Antara yang disebutkan di dalam risalah ini adalah perkataan Syeikh al-Albani rahimahullah ketika membantah golongan yang membezakan di antara taswir dengan alat (kamera) dan taswir dengan ukiran:

“Wahai yang membezakan di antara taswir [dengan] fotografi dan taswir dengan ukiran! ucapan kalian ini sama seperti ucapan ahli zahir terdahulu yang mengatakan bahawa kencing yang dilarang di air yang tenang hanyalah kencing yang dilepaskan secara langsung. Adapun sekiranya kencing itu dilepaskan dengan wasilah yang tidak langsung maka ia tidak dilarang! Padahal kenajisan telah berlaku pada kedua-dua keadaan, sama sahaja baik kencing itu dilepaskan secara langsung ataukah tidak langsung kerana larangannya bersifat umum. Demikian pula dengan taswir, larangannya juga umum. Apa sahaja yang dinamakan taswir maka ia termasuk di dalam larangan…” -nukilan secara makna.
__________

8) Risalah Kelapan: Naql al-Adillah al-Sirah fi Kasyf al-Syubah ‘an Ibahah Suwar Dzawat al-Arwah (Nukilan Dalil-Dalil Yang Terang Dalam Menyingkap Syubhat Pembolehan Gambar Makhluk Bernyawa) karangan saudari Umm Hayah al-Amrikiyyah (Isteri kepada Abdul Hakim al-Amriki) hafizahumullah.

Berkata Syeikh Abdul Hamid al-Hajuri hafizahullah tentang risalah ini:

“Termasuk di antara kitab terbaik dalam menerangkan hukum taswir makhluk bernyawa adalah kitab saudari yang mubarak, Umm Hayah al-Amrikiyyah, isteri kepada saudara Abu Rayhanah Abdul Hakim al-Amriki waffaqahullah.”
__________

9) Risalah Kesembilan: Hukm Taswir Dzawat al-Arwah wa al-Ikhtilath wa al-Jam’iyyat (Hukum Taswir Makhluk Bernyawa, Ikhtilat dan Yayasan) karangan Syeikh Abdul Hamid al-Hajuri hafizahullah.

Berkata Syeikh Abdul Hamid di dalam risalah ini:

“… Termasuk di antara ciri-ciri Ahli Sunnah adalah mengingkari taswir makhluk bernyawa dan mereka memandangnya sesuatu yang haram berdasarkan dalil-dalil yang warid daripada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tentang itu. Mereka juga mengharamkan televisyen disebabkan kerosakan-kerosakan yang ada di dalamnya, taswir, nyanyian dan selain itu…”

(Beliau juga berkata:)

“… Termasuk di antara ciri-ciri ahli bidaah adalah berbolak-balik dalam ucapan. Mereka mengharamkan sesuatu pada hari ini dan mengingkarinya, besok pula mereka menghalalkannya dan menyeru kepadanya.

Berkata ‘Amir bin Abdillah sebagaimana di dalam “Al-Ibanah, h. 131: Tidaklah seseorang itu membuat sesuatu bidaah melainkan dia mendatangkan -pada hari besok- sesuatu yang dia ingkarinya pada hari ini.”

Berkata Huzaifah sebagaimana di dalam “Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadhlih, j. 2, h. 193: “Ketahuilah bahawa hakikat daripada kesesatan itu adalah dengan kamu mengganggap baik sesuatu yang sebelum ini kamu ingkari, dan kamu mengingkari sesuatu yang sebelum ini kamu anggap baik. Berjaga-jagalah kamu daripada ber’talawwun’ (menyimpang setelah mengetahui kebenaran) di dalam agama. Sesungguhnya agama Allah ini satu”. -selesai
__________

10) Risalah Kesepuluh: Adillah Tahrim al-Taswir karangan Syeikh Abu al-Yaman Adnan bin Husain al-Masqari hafizahullah.

Berkata Syeikh Abu al-Yaman hafizahullah di dalam risalah ini:

“… Ini adalah sebahagian dalil tentang pengharaman gambar [makhluk bernyawa], taswir dan menyimpan gambar tanpa darurat yang telah ditetapkan oleh ahli ilmu, baik itu gambar-gambar yang berjisim atau selainnya, gambar-gambar fotografi atau selainnya…”
___________________________

Semoga bermanfaat.