BANTAHAN KE ATAS QUBURIYUN (PARA PEMUJA KUBUR)

Soalan: Bagaimana cara membantah setiap syubhat orang-orang Syiah, Sufiyyah dan Quburiyyun?

Jawapan: Sesungguhnya syubhat terbesar yang selalu diulang-ulang oleh para imam bidaah dan kesesatan, para penyeru kepada kekufuran dan kesyirikan dari kalangan Syiah, Sufiyyah dan selain mereka adalah ucapan mereka:

“Kami tidak pernah menyembah para imam dan para wali selain Allah ‘azza wajalla. Kami tidak pernah berkeyakinan bahawa mereka boleh mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dengan diri dan dzat mereka. Mereka tidak memiliki sebarang urusan penciptaan, kekuasaan dan pentadbiran kerana hal itu hanya milik Allah semata. Hanyalah kami mengharapkan -dengan [perantaraan] mereka wasilah- dan kami mendekatkan diri kepada Allah ‘azza wajalla dengan [perantaraan] mereka- maka kami mengambil mereka sebagai perantara di antara kami dengan Allah ta’ala dan sebagai pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah ‘azza wajalla. Mereka adalah sebagaimana asbab yang Allah perintahkan kita untuk mengambil dan beramal dengannya sementara yang menyebabkan [sesuatu terjadi] hanyalah Allah semata tidak ada sekutu baginya.”

Inilah dia syubhat orang-orang kafir dan musyrikin yang terdahulu, dan sungguh Allah telah membantah mereka di dalam kitab-Nya yang mulia dan menjelaskan bahawa mereka adalah para pendusta terhadap apa yang mereka dakwakan dan kafir lagi musyrik dalam apa yang mereka perbuat. Firman Allah ta’ala:

Maksudnya: “Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta lagi sangat ingkar.” (Az-Zumar : 3)

Dan firman Allah ta’ala:

Maksudnya: “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah”. Katakanlah: “Apakah kamu mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) dibumi?” Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan.” (Yunus : 18)

Dan termasuk di antara kecelaruan dan kedunguan golongan Syiah dan Sufiyyah yang mereka pergunakan untuk menyesatkan orang-orang yang jahil adalah ucapan mereka:

“Tatkala kami meminta daripada mereka madad (المدد), gauth (الغوث) dan ‘aun (العون) dan kami istighathah (استغاثة) serta memohon pertolongan daripada mereka, perumpamaan kami adalah seperti orang yang istighathah kepada polis untuk menyelamatkannya daripada perompak dan penjenayah.”

Jawapan kepada syubhat ini adalah bahawa: Isti’anah (استعانة) dan istighathah (استغاثة) kepada makhluk ada dua jenis:

1) Isti’anah dan istighathah syar’i (menepati syarak), dan syaratnya ada tiga. Ia tidak dibenarkan melainkan setelah terpenuhi syarat-syarat ini semuanya. Sekiranya salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka ia tidak dibenarkan selama-lamanya. Syarat-syarat tersebut ialah:

Yang pertama: Makhluk tersebut hidup (حي)
Yang kedua: Makhluk tersebut hadir (حاضر)
Yang ketiga: Makhluk tersebut mampu (قادر)

Tiga syarat: hidup, hadir, mampu.

2) Isti’anah dan istigathah syirki (mengandungi syirik). Ia adalah yang tidak terpenuhi padanya satu syarat atau lebih daripada syarat-syarat yang telah lalu. Oleh itu, seluruh isti’anah dan istighathah yang tidak terpenuhi padanya semua syarat yang telah lalu, maka ia adalah isti’anah dan istighathah yang mengandungi syirik, tidak boleh dilakukan. Hal itu seperti orang yang isti’anah dan istighathah kepada seseorang yang hidup dan hadir di sisinya namun orang tersebut lemah, tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah.

Demikian juga orang yang isti’anah dan istighathah kepada seseorang yang hidup dan berkemampuan namun dia ghaib, tidak ada di sisi peminta tersebut, apatah lagi orang yang isti’anah dan istighathah kepada orang-orang yang telah mati kerana mereka telah mati tidak hidup, ghaib tidak hadir dan lemah tidak mampu..!

Dengan contoh akan lebih jelas kenyataan [di atas]:

Andaikata di sisi kamu ada seseorang. Tak kisah siapa pun dia walaupun seorang anak kecil dan kamu isti’anah kepadanya dan kamu meminta tolong daripadanya untuk menghidangkan makanan atau minuman atau memadam kebakaran sebagai contohnya, maka ini adalah isti’anah yang syar’i, boleh [dilakukan] berdasarkan ijmak, tidak ada khilaf padanya kerana orang ini hidup, hadir di sisi kamu dan berkemampuan untuk menolong kamu (hidup, hadir, mampu).

Akan tetapi, apabila kamu meminta daripada orang tersebut sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah berupa madad atau anak atau rezeki atau kesembuhan, maka ini adalah isti’anah yang syirki kerana kamu menyeru dan meminta pertolongan dengan makhluk yang hidup, hadir, namun tidak mampu.

Demikian juga, apabila kamu menyeru makhluk yang hidup lagi mampu dan kamu meminta daripadanya pertolongan untuk melakukan perkara yang dia sememangnya mampu namun dia ghaib, tidak ada di sisi kamu. Dia tidak mendengar kamu dan tidak ada di antara kamu dengan dia wasilah perhubungan (seperti telefon sebagai contohnya) dan kamu berkeyakinan bahawa dia dapat membantu kamu dan dapat menyingkap kesusahan kamu dalam keadaan dia tidak ada di sisi kamu maka ini adalah isti’anah dan istighathah yang syirki kerana kamu menyeru dan meminta pertolongan dengan makhluk yang hidup dan mampu namun dia tidak hadir.

Apatah lagi orang yang menyeru orang mati, sudah tentu seruannya itu, isti’anah-nya dan istighathah-nya mengandungi syirik kerana dia menyeru makhluk yang mati, ghaib, lemah, tidak hidup, tidak hadir dan tidak mampu.

Firman Allah ta’ala:

Maksudnya: “Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat mencipta suatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat oleh orang. (Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan.” (Al-Nahl : 20-21)

Dan firman Allah ta’ala:

Maksudnya: “Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nya-lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.” (Fathir : 13-14)

Dan firman Allah ta’ala:

Maksudnya: “Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.” (Al-Ahqaf : 5-6)

Walhamdulillah Rabb al-‘alamin


Sumber: https://t.me/shhheah/921

Terjemahan: Wan Shahir Wan Perwira