Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah –subhanahu wata’ala– yang telah memudahkan penterjemahan risalah yang membahas tentang hukum dan bahaya arak dan minuman keras ini. Risalah ini pada asalnya adalah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Fadhilatu Al-Syaikh Al-‘Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri –semoga Allah menjaganya– di Dar Al-Hadith Dammaj, Yaman. Kemudian khutbah tersebut ditranskrip dan diberikan catatan kaki oleh saudara Abu Hamzah Muhammad bin Hasan Al-Suwari –semoga Allah menjaganya– dan dihimpunkan bersama ceramah Syaikh yang juga membahas tentang arak lalu dijadikannya sebuah risalah ringkas.

Risalah ini mengandungi peringatan kepada umat islam agar berjaga-jaga dan menghindarkan diri mereka daripada arak dan minuman keras. Ia juga mengandungi nasihat berharga yang tentunya didukung oleh Kalam Allah dan sabda Rasulullah r tentang besarnya musibah dan bala yang akan menimpa umat islam apabila minuman yang jahat ini dibiarkan berleluasa di tengah-tengah mereka.

Risalah ini saya terjemahkan disertai dengan sedikit olahan yang tidak mencacatkan maksud sebenar daripada perkataan Syaikhsemoga Allah menjaganya– yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman para pembaca. Saya juga menyebutkan sedikit tentang biografi Fadhilatu Al-Syaikh Yahya dan beberapa karya tulis beliau yang saya nukilkan daripada salah seorang murid beliau sendiri iaitu Al-Syaikh Abu Al-Yaman Adnan bin Husain Al-Masqari –semoga Allah menjaganya-.

Semoga dengan tersebarnya tulisan ini kepada masyarakat, akan menjadikan umat islam terutamanya anak-anak muda baik lelaki mahupun wanita untuk lebih bertakwa kepada Allah dan menjauhi maksiat yang terlaknat ini. Semoga Allah memulihkan keadaan anak-anak muda islam di negara kita dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Abu Ahmad Wan Shahir Husairil bin Wan Perwira

Perlis, 20 Zulhijjah 1440 (21 Ogos 2019)

google trends: #instafamousminumaraklangkawi #chivasregal #hukumpegangbotolarak #arakamornsupairi #todiarak #mimpiminumarak #wine air arak #hukumminumarak #botolarak #maksudarak #jenisarak #alkohol #pestaarak #mimpiminumarak #dadah #alcohol #kesanminumarak #artisminumarak #arakdanjudi #beer #hukumanminumarak