Maka Allah –‘azza wajalla– menjelaskan di dalam kitab-Nya bahawa seorang insan itu diperintahkan untuk beribadat kepada Allah dengan menaati-Nya. (Allah juga menjelaskan) bahawa tidak boleh bagi seorang insan itu untuk makan apa sahaja yang dia inginkan atau minum apa sahaja yang dia inginkan tanpa mengira itu daripada yang halal ataukah yang haram. Sikap yang seperti ini adalah sikap orang-orang yang kufur dan bukan sikap orang-orang yang beriman. Allah –subhanahu wata’ala– berfirman:

Maksudnya: (Dan orang-orang yang kafir itu menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka.) [Muhammad: 12]

Adapun seorang mukmin, maka dia sentiasa menjaga batasan-batasan syariat yang berada di puncak kekukuhan dan kesucian. Allah –subhanahu wata’ala– berfirman:

Maksudnya: (Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.) [Al-Baqarah: 229]

Dan Allah –subhanahu wata’ala– berfirman:

Maksudnya: (Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya.) [Al-Talaq: 1]

Di dalam hadith daripada Abu Tha’labah Al-Khusyani –radhiallahu ‘anhu– beliau berkata: Rasulullah r bersabda:

Maksudnya: «Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dia telah mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kamu melanggarnya. Dia telah membuat batasan-batasan maka janganlah kamu melampauinya, dan Dia mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagi kamu bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-cari tentangnya.»([1])

Sesungguhnya termasuk di antara perkara yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya secara nas ialah apa yang Allah –subhanahu wata’ala– nyatakan dalam rangka untuk menerangkan keharamannya secara berperingkat disebabkan ia merupakan suatu yang sangat laris di kalangan masyarakat pada ketika itu dan ia juga sebahagian daripada bahan makanan yang mesti ada di tengah-tengah mereka. Maka Allah mengkhabarkan akan keharamannya sedikit demi sedikit sehinggalah manusia berhenti daripadanya. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan adalah minuman yang memabukkan lagi dapat membinasakan akal itu (iaitu arak).

Peringkat awal pengharamannya adalah firman Allah –subhanahu wata’ala-:

Maksudnya: (Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.) [Al-Baqarah: 219]

Arak di dalamnya ada dosa yang besar dan ada juga perdagangan untuk manusia. Setiap perkara haram yang didagangkan, di dalamnya pasti ada manfaat duniawi. Akan tetapi ia sekadar bermanfaat di dunia dan menjadi mudarat di hari akhirat. Manfaat pada keuntungan harta, mudarat pada badan. Manfaat dari segi materialistik, mudarat pada hati. Manfaat dari segi materialistik, mudarat pada akal. Maka dari sisi inilah kemanfaatan yang ada pada arak. Tidak ada sama sekali manfaatnya di dunia dan akhirat melainkan yang berkaitan dengan mendapatkan keuntungan materialistik semata-mata.

Tahapan kedua adalah firman Allah –subhanahu wata’ala-:

Maksudnya: (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan.) [Al-Nisa’: 43]

Allah melarang mereka untuk mendirikan solat dalam keadaan mabuk. Itu kerana di dalam solat, seseorang itu mestilah mendirikannya dalam keadaan dia tahu apa yang diucapkan. Maka mereka (iaitu para sahabat) dahulunya, mereka meminum arak dan apabila sudah hampir tiba waktu solat, mereka berhenti daripada meminumnya supaya mereka dapat berdiri untuk menunaikan solat dalam keadaan mereka tahu apa yang diucapkan dan tidak dalam keadaan mabuk. Umar bin Al-Khattab –radhiallahu ‘anhu– berkata (memohon kepada Allah):

Maksudnya: «Ya Allah, jelaskanlah kepada kami mengenai arak ini dengan penjelasan yang memuaskan.»

Lalu turunlah ayat yang di dalam surah Al-Baqarah:

Maksudnya: (Dan mereka bertanyakan kepadamu (wahai Muhammad) tentang arak dan judi; maka katakanlah: di dalam kedua-duanya terdapat dosa yang besar) -sampai akhir ayat-

Lalu Umar pun dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat ini. Dia berdoa lagi:

Maksudnya: «Ya Allah, jelaskanlah kepada kami mengenai arak ini dengan penjelasan yang memuaskan.»

Lalu turunlah ayat di dalam surah An-Nisa’:

Maksudnya: (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk)

Maka orang yang menjadi muazin bagi Rasulullah r akan melaungkan tatkala solat akan didirikan bahawa: “Janganlah orang-orang yang sedang mabuk mendekati solat ini.” Lalu Umar pun dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat ini. Dia berdoa lagi:

Maksudnya: «Ya Allah, jelaskanlah kepada kami mengenai arak ini dengan penjelasan yang memuaskan.»

Lalu turunlah ayat ini:

Maksudnya: (Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?)

Maka berkata Umar:

Maksudnya: «Kami telah berhenti([2])


([1]) Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Daruqutni di dalam kitab Sunannya (4/183) pada nombor (42).

([2]) Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Sunannya pada nombor (3670) dan At-Tirmidzi (3049).

google trends: #instafamousminumaraklangkawi #chivasregal #hukumpegangbotolarak #arakamornsupairi #todiarak #mimpiminumarak #wine air arak #hukumminumarak #botolarak #maksudarak #jenisarak #alkohol #pestaarak #mimpiminumarak #dadah #alcohol #kesanminumarak #artisminumarak #arakdanjudi #beer #hukumanminumarak